Art. 15. Organele de conducere, administrare şi control ale Asociaţiei sunt:

a) Adunarea Generală;
b) Consiliul Director;
c) Cenzorul;
d) Comitetul de selectare a proiectelor;
e) Aparatul tehnic.

Art. 16. (1) Adunarea Generală este organul deliberativ de conducere, alcătuit din totalitatea asociaţilor.
(2) Adunarea Generală are următoarele atribuţii:
a) aprobarea strategiei si a obiectivelor generale ale GAL;
b) alegerea si revocarea membrilor consiliului de selecţie;
c) stabilirea strategiei şi a obiectivelor Asociaţiei;
d) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
e) alegerea şi revocarea Consiliului Director;
f) alegerea şi revocarea cenzorului, sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;
g) înfiinţarea de filiale, sucursale, puncte de lucru în ţară şi în străinătate;
h) modificarea actului constitutiv şi a statutului;
i) dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei precum şi stabilirea bunurilor rămase după lichidare;
j) aprobarea cuantumului taxei de înscriere, precum şi a cotizaţiei anuale datorată de către membrii Asociaţiei, la propunerea Consiliului Director;
l) ducerea la indeplinire a oricăror dispoziţii prevăzute în statut.

Art. 17. Adunarea Generală se întruneşte o dată pe an in sesiune ordinară şi ori de câte ori este necesar în sesiune extraordinară.

Art. 18. Adunarea Generală are drept de control permanent asupra Consiliului Director, asupra cenzorului, asupra Comitetului de selectare a proiectelor şi asupra Aparatului tehnic.

Art. 19. Adunarea Generală se convoacă de Consiliul Director prin preşedintele acestuia sau la cererea scrisă şi motivată a cel puţin unei treimi din numărul membrilor Asociaţiei.

Art. 20. (1) Convocarea Adunării Generale se face în scris cu cel puţin zece zile calendaristice înainte de data convocării şi va trebui să cuprindă locul şi data convocării, precum şi ordinea de zi.
(2) Adunarea Generală este legal constituită dacă la ea participă două treimi dintre membrii Asociaţiei, la prima convocare.
(3) Convocarea a doua se face în cel mult nouazeci de zile de la data primei convocări. La a doua convocare Adunarea Generală va putea hotărî cu majoritatea celor prezenţi.

Art. 21. (1) Fiecare membru are drept la un vot în Adunarea Generală.
(2) Adunarea Generală adoptă hotărâri cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, iar în caz de balotaj, prevalează votul Preşedintelui Consiliului Director.
(3) Discuţiile şi hotărârile Adunării Generale se consemnează într-un registru de procese-verbale de către secretarul de şedinţă, care este unul din membrii Asociaţiei.
(4) Registrul de procese-verbale se păstrează la sediul Asociaţiei.
(5) Procesul-verbal se va semna de toţi membrii participanţi la şedinţă, şi se va aduce la cunoştinţa tuturor membrilor.
(6) Hotărârile luate de Adunarea Generală în limitele legii, ale actului constitutiv şi ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii asociaţi care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

Art. 22. (1) Membrul/reprezentantul unui membru care este interesat personal, prin sotul/soţia sau prin rude până la gradul al IV-lea, într-o problemă supusă dezbaterii Adunării Generale sau deciziei unuia dintre organele de conducere, nu va putea lua parte la vot.
(2) Asociatul care încalcă dispoziţiile alin. (1) este răspunzător de daunele cauzate Asociaţiei, dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.

Art. 23. (1) Consiliul Director este organul de conducere care asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. Membrii Consiliului director sunt aleşi de regulă din rândul reprezenţilor membrilor în cadrul Adunării Generale. El poate fi alcătuit şi din persoane din afara Asociaţiei, în limita a cel mult o pătrime din componenţa sa.
(2) Consiliul Director este format din 7 membri, numiţi de Adunarea Generală pe un mandat de 1(unu) an. Consiliul Director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociaţiei, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie.
(3) Consiliul Director este alcătuit din: un preşedinte, un vicepresedinte, un secretar şi doi membri.
(4) Preşedintele este ales de membrii Consiliului Director din cadrul lor.
(5) Fiecare membru al Consiliului Director are dreptul la un singur vot.
(6) Mandatul membrilor Consiliului Director încetează înainte de expirarea duratei pentru care au fost aleşi, prin demisie, deces, revocare, pierderea calităţii de membru al Asociaţiei de către persoana juridică pe care o reprezintă sau pierderea calităţii de reprezentant al unui membru al Asociaţiei în cadrul Adunării Generale, prin revocare sau prin orice altă modalitate.

Art. 24. Consiliul Director are următoarele atribuţii:
a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor Asociaţiei;
b) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
c) aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei, dacă prin statut nu se prevede altfel;
d) Consiliul Director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.

Art. 25. (1) Consiliul Director se întruneşte lunar şi lucrează în prezenţa a 2/3 din membri şi ia decizii cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, iar în caz de balotaj, prevalează votul Preşedintelui.
(2) Discuţiile şi deciziile se consemnează într-un registru de procese-verbale de către unul din membrii Consiliului Director şi care se păstrează la sediul Asociaţiei.
(3) Procesul-verbal se va semna de toţi membrii participanţi la şedinţă, şi se va aduce la cunoştinţa tuturor, la cererea membrilor Asociaţiei.
(4) Dispoziţiile art. 22 se aplică în mod corespunzător.

Art. 26. (1) Preşedintele Consiliului Director reprezintă Asociaţia în relaţiile cu alte persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate.
(2) Preşedintele Consiliului Director conduce lucrările Adunării Generale ale Asociaţiei şi ale Consiliului Director şi asigură conducerea Asociaţiei urmărind îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale şi ale Consiliului Director.
(3) În cazul în care preşedintele nu-şi poate exercita prerogativele sale statutare, atribuţiile sale vor fi preluate de un membru al Consiliului Director desemnat de acesta.

Art. 27. (1) Controlul financiar al Asociaţiei este asigurat de un cenzor, ales/numit de Adunarea Generală pentru un mandat de un an.
(2) În cazul în care numărul membrilor Asociaţiei depăşeşte 100 de membri înscrişi până la data întrunirii ultimei Adunări Generale, controlul financiar intern se va exercita de către o comisie de cenzori formata din trei membri.
(3) Membrii consiliului director nu pot fi cenzori.
(4) Cel puţin unul dintre membri comisiei de cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil, in condiţiile legii.

Art. 28. Cenzorul are următoarele atribuţii:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
b) verifică îndeplinirea condiţiilor statutare privitoare la prezenţă şi vot în Adunările Generale;
c) verifică gestiunea Asociaţiei, consemnând constatările într-un registru de procese-verbale;
d) întocmeşte pe baza verificării efectuate şi prezintă Adunării Generale, rapoarte asupra activităţii sale şi asupra gestiunii Asociaţiei;
e) participă la şedinţele Consiliului director fără drept de vot;
f) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.

Art. 29. Comitetul de selectare a proiectelor
(a) Fiecare comitet va fi alcătuit din 5 – 15 persoane (reprezentanţi ai autorităţilor şi organizaţiilor care fac parte din parteneriat) funcţie de mărimea parteneriatului şi a numărului de entităţi care fac parte din acesta. Pentru fiecare membru titular din cadrul comitetului de selectare va fi desemnat cate un membru supleant, pentru ca, in situatia in care, indiferent de motivatie, un membru titular nu este disponibil pentru intrunirile comitetului, sa se poata asigura in permanenta o buna functionare a acestui organism.
(b) La nivelul luării deciziilor, partenerii economici şi sociali, precum şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile, trebuie să reprezinte mai mult de 60% din parteneriatul local, iar organizaţiile ce provin din eventuale oraşe având ca responsabilitate şi zona rurală învecinată – consilii judeţene, prefecturi, consilii locale, furnizori de formare, servicii de consultanţă etc., nu vor depăşi 40%.
(c) Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare, aparţine unuia din membrii comitetului, în această situaţia persoana (organizaţia) în cauza, nu are drept de vot şi nu va participă la întâlnirea comitetului respectiv.

Art. 30. (1) Aparatul tehnic este format din personalul executiv al Asociaţiei. Pentru realizarea obiectivelor proprii, Adunarea generală poate înfiinţa un Aparat tehnic, finanţat din resursele Asociaţiei.
(2) Personalul asociatiei, se angajeaza în cadrul Aparatului tehnic prin contract de munca /contract de prestări sevicii pe perioada nedterminată/determinata, cu respectarea prevederilor legale în domeniu, într-un număr şi în condiţiile stabilită de Adunarea generală.
(3) Personalul executiv poate avea următoarele functii:
a) Responsabil administrativ – coordonează activitatea GAL atât sub aspect organizatoric cit si al respectării procedurilor de lucru;
b) Responsabil financiar – contabil – se ocupa de supravegherea si controlul gestiunii financiare – contabile a GAL;
c) Animatori – desfăşoară activităţi de animare pentru promovarea acţiunilor GAL;
d) Personal tehnic – se va stabili un număr de angajaţi în funcţie de complexitatea activităţilor de la nivelul GAL, având ca sarcină verificarea şi selecţia proiectelor ce se vor implementa;
e) Consultanţi externi – funcţie de necesităţi pentru buna desfăşurare a activităţilor GAL;
f) Angajat pentru activităţi de secretariat.