image

Structura organizatorica

Art. 23. (1) Consiliul Director este organul de conducere care asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. Membrii Consiliului director sunt aleşi de regulă din rândul reprezenţilor membrilor în cadrul Adunării Generale. El poate fi alcătuit şi din persoane din afara Asociaţiei, în limita a cel mult o pătrime din componenţa sa.
(2) Consiliul Director este format din 7 membri, numiţi de Adunarea Generală pe un mandat de 1(unu) an. Consiliul Director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociaţiei, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie.
(3) Consiliul Director este alcătuit din: un preşedinte, un vicepresedinte, un secretar şi doi membri.
(4) Preşedintele este ales de membrii Consiliului Director din cadrul lor.
(5) Fiecare membru al Consiliului Director are dreptul la un singur vot.
(6) Mandatul membrilor Consiliului Director încetează înainte de expirarea duratei pentru care au fost aleşi, prin demisie, deces, revocare, pierderea calităţii de membru al Asociaţiei de către persoana juridică pe care o reprezintă sau pierderea calităţii de reprezentant al unui membru al Asociaţiei în cadrul Adunării Generale, prin revocare sau prin orice altă modalitate.

Art. 30. (1) Aparatul tehnic este format din personalul executiv al Asociaţiei. Pentru realizarea obiectivelor proprii, Adunarea generală poate înfiinţa un Aparat tehnic, finanţat din resursele Asociaţiei.

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.
Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.
Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.
Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.