Art. 23. (1) Consiliul Director este organul de conducere care asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. Membrii Consiliului director sunt aleşi de regulă din rândul reprezenţilor membrilor în cadrul Adunării Generale. El poate fi alcătuit şi din persoane din afara Asociaţiei, în limita a cel mult o pătrime din componenţa sa.
(2) Consiliul Director este format din 7 membri, numiţi de Adunarea Generală pe un mandat de 1(unu) an. Consiliul Director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociaţiei, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie.
(3) Consiliul Director este alcătuit din: un preşedinte, un vicepresedinte, un secretar şi doi membri.
(4) Preşedintele este ales de membrii Consiliului Director din cadrul lor.
(5) Fiecare membru al Consiliului Director are dreptul la un singur vot.
(6) Mandatul membrilor Consiliului Director încetează înainte de expirarea duratei pentru care au fost aleşi, prin demisie, deces, revocare, pierderea calităţii de membru al Asociaţiei de către persoana juridică pe care o reprezintă sau pierderea calităţii de reprezentant al unui membru al Asociaţiei în cadrul Adunării Generale, prin revocare sau prin orice altă modalitate.

Art. 30. (1) Aparatul tehnic este format din personalul executiv al Asociaţiei. Pentru realizarea obiectivelor proprii, Adunarea generală poate înfiinţa un Aparat tehnic, finanţat din resursele Asociaţiei.